Mål och utveckling för skolans klubbar

Skolans klubbverksamhet

Med skolans klubbverksamhet avses den verksamhet som nämns i 47§ i lagen om grundläggande utbildning och som definieras i grunderna för läroplanen. Klubbverksamhet är verksamhet utanför lektionstid som utgår från skolans mål för undervisning, fostran och handledning. Verksamheten är en del av den avgiftsfria grundläggande utbildningen och främjar gemenskapen och berikar skolans verksamhetskultur.

Klubbverksamheten ska på ett mångsidigt sätt stödja elevernas växande och utveckling. Klubbarna erbjuder eleverna möjlighet att bekanta sig med olika fritidsaktiviteter. Målet är att inspirera eleverna att ta del av fritidsaktiviteter och ge dem möjlighet att arbeta tillsammans, känna glädje och uppleva att de kan och lyckas. I klubbverksamheten ges eleverna tillfällen att tillämpa det som de har lärt sig i skolan och tillfällen för kreativ verksamhet och mångsidig kommunikation med vuxna och andra elever. Klubbarna kan öka elevernas delaktighet och möjligheter att påverka samt hjälpa dem att hantera vardagen och känna sig trygga.

Flexibla lösningar inom klubbverksamheten stödjer att elevens dag bildar en helhet. Klubbverksamheten utvecklas och lärmiljöerna utformas så att de stödjer deltagande i fritidsaktiviteter. Eleverna får i större utsträckning delta i planeringen av klubbverksamheten. Klubbverksamheten erbjuder möjligheter att stärka fostringssamarbetet mellan hem och skola samt samarbetet med det omgivande samhället. Skolorna kan då de ordnar klubbverksamhet använda sig av den kompetens som finns inom olika sektorer, föreningar, företag och organisationer och hos andra samarbetspartner.

Skolan en central utvecklare av klubbverksamhet

Klubbverksamheten stöder skolans fostran och undervisning. Med hjälp av en mångsidig och högklassig klubbverksamhet kan man skapa välbefinnande för eleverna och hela skolgemenskapen.

Klubbarna blir en etablerad del av skolans verksamhet när man utnyttjar lärarnas, elevernas, familjernas och andra intressentgruppers kunskaper och färdigheter.

Rektorer


Rektorn har en central roll i klubbverksamheten. Rektorn påverkar och ser till att klubbarna blir en del av skolans verksamhet. Det är viktigt att förankra hela skolgemenskapen i arbetet för att utveckla och etablera klubbverksamheten.

Rektorn ansvarar för skolans klubbverksamhet. På så sätt är bl.a. justeringen av läsordningar och arrangemanget av lokaler samt utnämnandet och introduktionen av klubbledare naturliga uppgifter för rektorn.

Rektorn stöder åtgärder som utnyttjar lärarnas multiprofessionalism, elevvårdsgruppens kunnande och elevkårens resurser. Rektorn kan till exempel lägga till klubbverksamheten på föredragningslistan för lärarmöten och arrangera en idédag eller annan utbildning. Det är också önskvärt att elevkårens styrelse och rektorn upprätthåller en regelbunden kontakt i ärenden som berör klubbverksamheten.

Rektorn säkerställer att klubbledare som anställs utifrån får en introduktion till principerna för skolans klubbverksamhet och till skolans interna arbetsordning.

Rektorn behöver emellertid inte ensam bära allt ansvar. I början av läsåret lönar det sig för rektorn att tillsammans med de andra lärarna utnämna en klubbansvarig lärare som koordinerar skolans klubbverksamhet.

I början av läsåret bör skolan informera hemmen om skolans klubbverksamhet. Ett föräldramöte är ett bra tillfälle att berätta om klubbverksamhetens mål och praxis samt låta föräldrarna få din röst hörd.
Rektorns uppgifter:

 • justering av läsordningar
 • arrangemang av lokaler
 • utnämnande av en klubbansvarig lärare tillsammans med de andra lärarna
 • val och introduktion av klubbledare
 • förankring av elevkåren till klubbverksamheten
 • stöd för ett multiprofessionellt samarbete
 • stöd för elevkårens och elevvårdsgruppens delaktighet
 • ansvar för samarbetet mellan skolan och hemmen

Samarbetet mellan skolan och hemmen i klubbverksamheten

Det lönar sig att utnyttja samarbetet mellan skolan och hemmen för att utveckla klubbverksamheten. I planeringen, genomförandet och utvärderingen av klubbverksamheten bör skolan ta hänsyn till föräldrarna. En lyckad klubbverksamhet skapar en gemenskapskänsla.

I början av läsåret lönar det sig att informera hemmen om klubbar som börjar och arrangera ett föräldramöte som behandlar klubbverksamheten. På föräldramötet har även föräldrarna möjlighet att framföra sina tankar och önskemål om klubbverksamheten. Under föräldramötet kan man till exempel reservera tid för att diskutera idéer om bra praxis för informering och växelverkan.

Under läsåret bör man reservera tid för att låta föräldrarna få sin röst hörd även i form av till exempel klubbenkäter. Hemmen deltar också i utvärderingen av klubbverksamheten.

Föräldraföreningen är en bra kanal för att utveckla samarbetet mellan skolan och hemmen. Föräldraföreningen kan bl.a. utnämna en egen klubbansvarig förälder som fungerar som kontaktperson för samarbetet mellan skolan och hemmen.

I diskussioner om samarbetet kan man uppmärksamma åtminstone följande saker:

 • utnyttjande av föräldramöten
 • information till hemmen
 • delta i utvärderingen av klubbverksamheten
 • föräldraföreningens roll och uppgifter
 • utveckling av gemenskapskänslan

Se också Hem och Skolas webbsidor www.hemochskola.fi