Råd och finansiering

Här hittar du information bland annat om hur klubbverksamheten kan finansieras.

Staten stöder klubbverksamhet med statsbidrag som kommuner kan ansöka om årligen via Finlandsmodellen (Regionförvaltningsverket) och skolans klubbar (Utbildningsstyrelsen). Förutom med den statliga finansieringen kan klubbar i skolan ordnas av andra än kommunala arrangörer och det finns olika möjligheter till finansiering, t.ex. Regionförvaltningsverket, lokala finansiärer och samarbetsparter samt privata fonder och stiftelser.

Statliga bidrag att ansöka

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

 

 

 

 

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet är ett projekt från utbildnings- och kulturministeriet, vars huvudsakliga mål är att öka barns och ungdomars välbefinnande. Målet är att göra det möjligt för varje barn och ungdom att ha en trevlig och gratis hobby i samband med skoldagen.

Mer information finns på projektets egen webbsida
https://harrastamisensuomenmalli.fi/sv/

Specialunderstöd till kommunerna för att genomföra Finlandsmodellen för hobbyverksamhet
Regionförvaltningsverket

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet -projekt information och resultaten av skolelevsenkäten
Undervisnings- och kulturministeriet

Kontaktpunkten för Finlandsmodellen för hobbyverksamhet stöder kommuner och hobbyaktörer i  Finlandsmodellen för hobbyverksamhet och delar god praxis
Kontaktpunkten för Finlandsmodellen för hobbyverksamhet
Tarja Vartiainen, koordinator
tarja.vartiainen@oph.fi
+358 50 577 8907

Utbildningsstyrelsen utlyser statsunderstöd, 2022

Av anslaget i statens budget för år 2022 utlyser Utbildningsstyrelsen ett statsunderstöd för utveckling av skolornas klubbverksamhet. För ändamålet har reserverats ca 2,8 miljoner euro. Statsunderstödet kan sökas av kommuner, samkommuner och privata utbildningsanordnare.

Den elektronisk ansökningsblanketten kan fyllas i under tiden 18.1-2.3.2022.

För mer information: Sonja Hyvönen, förnamn.efternamn@oph.fi eller tfn 029 533 1072

Se Utbildningsstyrelsens webbsida för mera information, anvisningar och ansökningsblanketter.

Understöd för lokal hobbyverksamhet för barn och unga

Regionförvaltningsverken beviljar varje år understöd för lokal hobbyverksamhet för barn och unga. Syftet med understödet är att i enlighet med de mål som undervisnings- och kulturministeriet ställt upp öka barns och ungas jämlika hobbymöjligheter. Understöd kan sökas av kommuner, församlingar samt registrerade sammanslutningar som producerar ungdomstjänsterpå lokal nivå. Ansökningstiden infaller följande gång i november-december 2022.

Läs mer på Regionförvaltningsverkets webbsida

Syftet med stödet är att öka barns och ungdomars möjligheter till fritidsaktiviteter, stärka den sociala gemenskapen och deltagandet bland barn och unga samt ge dem nya mångsidiga upplevelser tillsammans med jämnåriga. Verksamheten kan genomföras av antingen en kommun, en lokal förening eller organisation. Sökandena kan också genomföra samarbetsprojekt, och verksamheten kan enligt behov ordnas över kommungränserna. Understöd beviljas inte skolor eller utbildningsanordnare, oregistrerade sammanslutningar, sammanslutningar som eftersträvar ekonomisk vinst eller privatpersoner.