Sydkustens landskapsförbund är svenskspråkig medlem i riksomfattande utvecklingsnätverk för morgon- och eftermiddagsverksamheten och skolans klubbverksamhet

Utbildningsstyrelsen tillsatte i januari 2005 regionala utvecklingsnätverk för morgon- och eftermiddagsverksamheten och utnämnt kontaktpersoner och personliga suppleanter för nätverket. Det riksomfattande nätverket består av 15 regionala nätverk av vilka ett är hela Svenskfinland. Nätverket är öppet och nya kommuner som ordnar morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever i enlighet med lagen om grundläggande utbildning kan också senare ansluta sig till nätverket. Syftet med nätverket är att utveckla morgon- och eftermiddagsverksamheten regionalt, att stöda den regionala handledningen och utveckla verksamhetens kvalitet. Kontaktpersonen för det regionala utvecklingsnätverket har i uppgift att ordna möten inom ramen för nätverket, kartlägga behoven av fortbildning samt utveckla och informera om den regionala verksamheten. Utbildningsstyrelsen stöder nätverket genom fortbildning, möten för kontaktpersonerna och genom att i mån av möjlighet delta i nätverksarbetet.

Utvecklingschef Monica Martens-Seppelin på Sydkustens landskapsförbund, planerare Sonja Hyvönen på Utbildningsstyrelsen och rektor Inger Nabb från Vasa är kontaktpersoner för den svenskspråkiga morgon- och eftrmiddagsverksamheten. De tvåspråkiga kommunerna har därför två kontaktpersoner, både den geografiskt regionala och den svenskspråkiga.

* Utbildningsstyrelsens information om de 15 nationella utvecklingsgrupperna. Länk här