Handböcker och publikationer

De flesta eftisanordnare har en egen handbok för sina eftisar. Det finns dock många olika handböcker om olika områden i eftisverksamheten som är värda att bekanta sig med utöver den egna. Här är några exempel:
 

Lekar som stöder motorisk och språklig utveckling

Ut med språket: Lekar som stöder motorisk och språklig utveckling.(2011). Folkhälsan

Barn som får möjlighet till rörelse i samband med inlärning kan lättare ta in och tolka sinnesintryck. Daglig fysisk aktivitet påverkar koncentrationsförmågan och därmed inlärningsförmågan. Kreativitet och intelligens är processer som inte bara försiggår i hjärnan utan i hela kroppen. Genom att låta barnen röra på sig mera kan vi påverka deras motorik, koncentration och skolprestationer. Med häftet Ut med språket presenterar Folkhälsan lekar som stöder fysisk aktivitet, motorisk utveckling, språkinlärning och utevistelse.

Handboken kan läsas/laddas ner gratis på länken:

http://www.folkhalsan.fi/PageFiles/38532/Ut%20med%20spraket%20-%20webb-pdf.pdf


Eftisverksamhetens uppdrag, kvalitet och utveckling

Fritidshemmet: En samtalsguide om uppdrag, kvalitet och utveckling. (2011). Stockholm: Skolverket.

Fritidshemmets kvalitet och pedagogiska innehåll har stor betydelse för elevers utveckling och lärande under de första skolåren. Verksamheten ska komplettera föreskoleklassen och skolan, samt stimulera elevernas utveckling och lärande utifrån läroplanens mål. Denna samtalsguide ska fungera som ett stöd för rektorer att leda fritidshemmets kvalitetsarbete och för att underlätta samarbetet mellan rektorer och pedagoger i frågor berörande fritidshemmets uppdrag, kvalitet och utveckling. Skriften lyfter fram och förtydligar fritidshemmets uppdrag utifrån den svenska skollagen och läroplanen, samt forskning och beprövad erfarenhet.

Upplagan kan läsas gratis på länken:

http://www.oru.se/ExternalWebsites/NCFF/Fritidspedagogik/Fritidshemmet%20en%20samtalguide%20om%20uppdrag,%20kvalitiet%20o%20utveckling.pdf


Inspiration för kvalitetsarbete inom eftisverksamheten

Utveckling pågår: Om kvalitetsarbete i fritidshem. (2010). Stockholm: Skolverket.

Många fritidshem i Sverige bedrivs av en god pedagogisk verksamhet som kompletterar skolan och som är utformad så att varje barns behov, intresse och erfarenhet tas till vara. Men långt ifrån alla fritidshem uppfyller målen i skollagen och läroplanen, och kvalitetsskillnaderna blir stora både inom och mellan kommuner. Utveckling pågår ska tjäna som inspirationskälla för kvalitetsarbete inom fritidshemmet, och vänder sig framför allt till rektorer och skolledare, men också till huvudmännen för skola och fritidshem; de som kan - och bör - ta ansvar för att barnen får en plats i fritidshem av god kvalitet.

Upplagan kan laddas ner gratis på länken:

http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2389


En fungerande vardag - tips för hur du kan stöda barnet på ett positivt sätt

En fungerande vardag - tips för hur du kan stöda barnet på ett positivt sätt.(2012). Borgå: ADHD förbundet r.f., Barnavårdsföreningen i Finland r.f.

Ett barns välmående och utvecklingen av barnets självbild påverkas i hög grad av det stöd barnet får av sina föräldrar och andra närstående vuxna i vardagen. Små vardagliga upplevelser av att lyckas ger barnet förtroende för den egna förmågan och ger motivation på inlärningsstigen. Genom fungerande interaktion och fostringsmodeller kan man påverka barnets välmående och utveckling en hel del. Handboken riktar sig särskilt till föräldrar och vårdnadshavare till barn med beteende- och/eller inlärningsproblem och gäller främst barn under skolåldern samt barn på de lägre skolklasserna. Handboken är avsedd för att ge praktiska tips för fostran i vardagen. Den kan även läsas av andra som behöver idéer för hur de kan stödja barn på ett positivt sätt.

Hanboken kan laddas ner gratis på länken:

https://www.perheaikaa.fi/Arki_toimimaan_ruotsiksi_kevyt.pdf


Koordinatorhandbok för morgon- och eftermiddagsverksamheten

Utbildningsstyrelsen har utarbetat en handbok/pärm för eftiskoordinatorer i kommuner och orgnaisationer. Handboken innehåller information och artiklar om ansökning, planering, fortbildning, samarbete, finansiering, mm. Ladda ner handboken här.

 

 

 


Meningsfull eftermiddag på svenska

Sydkusten publicerade en handbok för eftisledare i september 2005 som trycktes i en fönyad upplaga hösten 2008. Tyngdpunkten ligger på det svenska språket och den finlandssvenska kulturen. Förutom dessa två huvudkapitel är boken fylld med allmän information och praktiska råd och tips för eftisverksamheten. Handboken har delats ut kostnadsfritt till alla eftisar i Svenskfinland, samt som studiematerial vid kurser och seminarier för eftisledare.

 

Handboken kan laddas ner elektroniskt här

 

Boken kan även beställas från Sydkustens landskapsförbund r.f. och vi debiterar då 5 €/bok för porto och omkostnader.

 

För närmare information kontakta Monica Martens-Seppelin e-post: förnamn.efternamn@sydkusten.fi, tfn 09-61821231              


Handbok för Folkhälsans eftisverksamhet

Folkhälsan är en av de största producenterna av morgon- och eftermiddagsverksamhet i Svensfinland. De arbetar enligt hälsofrämjande utgångspunkter och i deras handbok är avsedd för personal, vårdnadshavare och samarbetsparter.

Läs handboken här


För barnets bästa - stöd för morgon- och eftermiddagsverksamheten


Utbildningsstyrelsen har gett ut publikationen "För barnets bästa" på finska och svenska och kan laddas ner elektroniskt här


 

 

 


Introduktionspärm för eftisledare

Utbildningsstyrelsen har utarbetat en pärm som kan användas som stöd i arbetet inom morgon-och eftermiddagsverksamheten. Pärmen skall användas som introduktion för ledare, vikarier och studerande och för utveckling av verksamheten. 
Innehållet kan laddas ner här  på svenska.


Eftisplantan

 

Eftisplantan är det senaste tillskottet i Folkhälsans projekt Språknät. Projektet har som mål att stöda barnets språkutveckling på ett mångsidigt sätt. Eftisplantan innehåller språkstimulerande lekar och aktiviteter för eftisverksamheten.

Eftisplantan kan beställas via Språknätets webbsidor.    Läs mera

 

Målinriktade dramaövningar för skolelever

Folkhälsan har gettt ut publikationen "En fjäder i hatten - Målinriktade dramaövningar för skolelever". Bokens lekar förstärker elevernas självkännedom och samarbetsförmåga samt främjar språkutvecklingen. Boken kostar 15 €. Beställning kan man göra via nätet www.folkhalsan.fi eller genom att mejla luca.maurizi@folkhalsan.fi

Läs mera här!
 


Förebyggande av olycksfall


Folkhälsan  har sammanställt material för personal inom dagvård och skola samt föräldrar när det gäller förebyggande av olycksfall. Materialet ger konkreta exempel på hur man kan skapa en trygg och säker miljö och den är tänkt som inspirationskälla när man vill utveckla sitt eget säkerhetstänkande och förebygga olycksfall i sin närmiljö.

 

Alla material finns också i pdf-form på folkhälsans egna olycksfallssidor: www.folkhalsan.fi
På samma sidor finns också allmän information om olycksfall och bl.a. checklistor för att kontrollera utrymmets säkerhet.
 


Hem och Skolas material

Förbundet Hem och Skola har gett ut en mängd material för både föräldrar och pedagoger med olika teman. Bla att mötas i samtal, En kvart om dagen, Barnens rättigheter - ett metodmaterial, mm. dessa material kan beställas från Förbundet eller laddas ner på deras hemsida.

www.hemochskola.fi
 


”Ota minut mukaan-erityistukea tarvitseva lapsi leikissä ja liikunnassa”


Hanboken har som målsättning att ge ledarna mod att ta med barn med specialbehov i sina grupper, tex i eftis. Den tryckta handboken kan beställas på tex.  Suomen Vammaisurheilu ja liikunta ry: http://www.vammaisurheilu.fi/palvelut/materiaalit/myytavat-tuotteet