Kommunerna får statsandelar för morgon- och eftermiddagsverksamheten

Kommuner som ordnar eller skaffar morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning beviljas statsandel för verksamhetens driftskostnader till 57 procent av det belopp som fås när antalet timmar som fastställts för kommunen multipliceras med det pris per enhet som bestämts per timme. Morgon- och eftermiddagsverksamheten beaktas inte när kommunens finansieringsandel per kommuninvånare fastställs. Undervisningsministeriet fastställer årligen priset per enhet för en handledningstimme inom ramen för statsbudgeten. Dessutom fastställer undervisningsministeriet årligen inom ramen för statsbudgeten det antal handledningstimmar i kommunerna som skall användas som grund för beräkningen av statsandelen för nästa finansår.

Morgon- och eftermiddagsverksamheten skall erbjudas antingen 570 timmar eller 760 timmar under skolåret för varje barn som deltar i verksamheten i medltal 3 eller 4 timmar per dag.

Rapport om statsandelarna för morgon- och eftermiddagsverksamheten
per kommun år 2017. Länk till rapporten här (på finska)

Rapporter om finansieringen av undervisnings- och kulturverksamheten
Länk till rapporterna här (på finska)